Цялостен ремонт

Цялостно обновяване на вашето жилище

Да заживеете в съвсем ново жилище не винаги значи да си купите такова.

Основен ремонт на жилището с нова конфигурация, правилно зониране, цветово и светлинно оформление, както и използването на различни материали в интериора би ви създало усещането за едни напълно различен дом.

Дори малките жилища имат много възможности за изграждане на различни зони, стига те да бъдат проектирани функционално. Съчетани със светлината и правилно използваните цветове, това би довело до визуално, много по-просторно помещение.

При по-големите жилища едно подобно преобразяване, ще ви създаде много повече удобства и уют.

Цялостното обновяване на апартамент протича на няколко етапа.

Първи етап – Оглед и изготвяне на проект на желаните промени.

Това е схематичен план на зонирането, включващ преконфигуране на преградните стени (ако има такова). Препроектиране на входящата светлина (промяна или преоразмеряване на прозорците)

Second stage – Plasterboard – walls, ceiling and lighting. Here we specify the usage and reconfiguration of the available walls and ceiling, as well as lighting changes.

Трети етап – Гипсокартон – стени, таван и осветление. Тук се уточнява използването и преконфигурирането на съществуващи стени и тавани, както и промени в  осветлението.

Fourth stage – Tailored furniture – adding furniture according to the project or elaborating e-book and 3D visualization (optionally) of available furniture with description of the manufacturer and prices.

Пети етап – Мебели по проект – добавяне на мебели по проект или изготвяне на електронна книга и 3D визуализация (по желание) на налични мебели  с описание на производител и цени.

Sixth stage – final budget – definition of the full project value, including the interior design (comprehensive or partial) and the implementation. At that stage we add the final changes.

Седми етап – финален бюджет – определяне на цялата стойност на проекта в т.ч интериорния дизайн (цялостен или частичен) и реализацията. На този етап се добавят и финални промени и се фиксират сроковете.

Втори етап  – Уточняване на промени в инсталациите -ел. ВиК, ОВиК и др

Четвърти етап – уточняване на  изпозлвани настилки, мазилки, тапети, плочки и др. Избраните се предоставят в електронна книга с необходими размери и ценоразпис. По желание  се визулаизират в 3D проект.

Шести етап –  Уточняване на уреди, осветление , автоматизация,поръчки и доставки от външни фирми/партньори и тн.

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ

Ние ще преобразим Вашето жилище в уютен дом.